Sık Kullanılanlar 

06/04/06

Giriş
Hakkımda
İlgi Alanları
Sık Kullanılanlar
Fotoğraf Galerisi
Görüş

 

 

Y A Y I N L A R (Prof.Dr.Mehmet İŞCAN)

 

Uluslararası Hakemli Dergi Makaleleri :

1- İşcan, M. : Temperature effect on the partition and dimerization constant of benzoic acid, Thermochimica Acta 94 (1985) 302-312.

2- Topallar, H., İşcan, M. : Vizcosity behaviour of NaDDS and CTAB solutions in the presence of I – hexanol, Turkish Journal of Chemistry Vol. 17-No: 4, 1993 p. 240-245.

3- Akbaş, H., İşcan, M. : Effect of added salt on the solubilization of sudan red B in surfactant solutions, Doğa-Turkish Journal of Chemistry Vol. 18-No :2 1994 p.80-84.

4- Topallar, H., Bayrak, Y., İşcan, M. : Effect of hydrogenatıon on density and viscosity of sunflowerseed oil, Journal of Am. Oil Chemist’s Soc., Vol : 72, No: 12, 1995 p. 1519-22.

5- Topallar, H., Bayrak, Y., İşcan, M. : Kinetıcs of Autoxidative Polymerization of Sunflowerseed Oil, Tr.J.of Chemistry., 21 (1997), 118-125. TÜBİTAK.

6- Topallar, H., Bayrak, Y., İşcan, M. : Thermodynamics of Dissociation and Micelliation of Sodium, Calcium, Aluminum and Tin Stearates in mixed Organic Solvents, Journal of Am. Oil Chemist’Soc., Vol: 74, No:7,1997.

7- Topallar, H., Bayrak, Y., İşcan, M. : A Kinetic Study on the Autoxidation of Sunflowerseed Oil, Journal of Am. Oil Chemist’s Soc., Vol: 74, No:10, 1997.

8- Topallar, H., Bayrak, Y., İşcan, M. : Thermodynamics of Dissociation of Strontium, Barium and Nickel Caproats ın Water, Turkısh Journal of Chemistry. Vol.21, No.3 p. 195-200.

9- Akbaş, H., İşcan, M., Sidim, T. : Composition of Mixed Aminonic/Nonionic Surfactant Micelles, Journal of Surfactants and Detergents,Vol. 3,77-80, 2000.

10- Akbaş,H.,Sidim,T., İşcan,M. : Effect of Polyoxyethlene Chain Length and Electrolyte on the viscosity of mixed Micelles, Turk J Chem,27,357-363,2003.

11-Bayrak,Y.,İşcan,M., : Phase Inversion Temperatures of Triton X-100/1-Butanol/Hydrocarbon/Water Systems , Journal of Surfactants and Detergents,Vol.7,363-366,2004.

12-Bayrak ,Y., Iscan,M., : Phase Behavior of Oil / Water /Nonionic Surfactant Systems, Journal of Dispersion Science and Technology , 26 :75-78, 2005.

13-Bayrak.,Y.,Iscan,M., : Studies on the Phase Behavior of the System Nonionic Surfactant/Alcohol/Alkane/Water , Colloid and Surface A : Physicochem.Eng.Aspects 268 (2005) 99-103

 

 

Uluslararası Hakemli Kongre ve Sempozyum Bildirileri

1- İşcan, M.: Viscosities of sodium dodecyl sürfate solutions in the presence of high sodium salts concentrations, 23 rd. International Conferance on Solution Chemistry 15-19 August, 1993 Leicester University, England.

2- Karadağ, B., İşcan, M.: Effect of n-hexanol on micelle formation, 35 th IUPAC Congress 14-19 August 1995, İstanbul-Turkey.

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri :

1- İşcan, M.: Metalik Bakır üzerine Civa (11) Klorür çözeltisinin etkisi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi (1972), Doktora Tezi.

2- İşcan, M. and Constable F.H., : The reaction of mercuric chloride upon metallic copper, İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Mec. Seri C, 39 (1974-1976).

3- İşcan, M.: The solubility of aniline in the mixture of n-hexane + cyclohexane, İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Mec.Seri C, 39 (1974-1976).

4- İşcan, M.: The effective ionic radius of micelle formed in the sodium dodecyl sulfate solutıon, İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Mec.Seri C, 42-43, (1977-1978).

5- İşcan, M.: The effect of temperature and electrolits on critical micelle concentration of potassium stearate solution and average molecular weight of micelle formed in the second critical micelle concentration, İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Mec.Seri C, 44, (1979).

6- İşcan, M.: The interfaces of benzene-n-hexane-water and benzene-cyclohexane-water systems, İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Mec.Seri C, 45, (1980).

7- İşcan, M.: Hapsedilen su moleküllerinin misel molekül ağırlığı üzerine etkisi, Tübitak Doğa Bilim Dergisi, Temel Bilim Cilt 4 1980.

8- İşcan, M.: Adsoptıon of sodium lauryl sulfate at the interface between water and binary liquid mixtures, İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Mec.Seri C, 45, (1980).

9- İşcan, M.: Prigogine and Timmermans kurallarının üç bileşenli sistemlere uygulanması, Tübitak Doğa Bilim Dergisi, Temel Bilim Cilt 6 Sayı 2 (1982).

10- İşcan, M.: Temperature effect on the partition and dimerization constant of acetik acid, İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Mec.Seri C, 50-51, (1985-86) s 27-37.

11- İşcan, M.: Partition of benzoik asid between aqueous and organic phases, İstanbul Üniversitesi Fen Fak.Mec.Seri C, 50-51, (1985-86) s 15-25.

12- Akbaş,H., İşcan,M.: Prigogine ve Timmermans kurallarının düzenli çözeltilere uygulanması,Tübitak Doğa-Türk Kimya Dergisi 13 (1992) 1-97.

13- Topallar,H., İşcan,M.: Demir katalizörleri ile ayçiçek yağının hidrojenasyon kinetiği ve mekanizmasının incelenmesi,Tübitak Doğa-Türk Kimya Dergisi 16 (1992) 1-97.

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri :

1- İşcan,M.: Suyun molar polarizasyınu üzerine sıcaklığın etkisi,Tübitak VI. Bilim Kongresi, Matematik, Fizik ve Biyoloji Bilimleri Araştırma Grubu Tebliğleri Kimya seksiyonu 1977, Ankara, s 241-246.

2- İşcan,M.: NaCl. KCI ve CsCl elektrolitlerinin etanol-su karışımındaki termodinamik özellikleri, Türk Fizik Derneği 7.Ulusal Fizik Kongresi, İstanbul, 1985.

3- Topallar,H., İşcan,M.: Trakya bölgesi ayçiçek yağının hidrojenasyonu, 5.Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Ankara (1988).

4- Keleş,Ö., İşcan,M.: Kobalt ve bakırın kompleks bileşiklerinin termokromik özelliklerinin incelenmesi, VIII.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu 7-11 Eylül 1992-İstanbul Marmara Üniv. Publication No:518 Vol: 1-p.41.

5- Akbaş,H., İşcan,M.: Sudan Red B nin sodyum kaprat tarafından çözünürleştirilmesi, VIII.Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu 7-11 Eylül 1992-İstanbul Marmara Üniv. Publication No:518 Vol: 111-p.45.

6- Topallar,H., İşcan,M.: Ayçiçek yağının hidrojenasyon eğrilerinden kinetik parametrelerin çıkarılması, Kimya 93. IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 1993, s.370.

7- Özkapitan,N., İşcan,M.: Bazik Bakır (11) sülfatın termal bozunma kinetiği, X.Ulusal Kimya Kongresi, Uludağ Üniv., Bursa 19-21 Eylül 1994.

8- İşcan,M., Durmaz,H.: Kimya Eğitiminde Kimyasal Terim ve Kavramların Önemi. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, 18-20 Eylül 1996, Marmara Üniv. İstanbul.

9- Akbaş,H., İşcan,M., Sidim,T. : 40 Anyonik Surfactantlar arasındaki Karışık Misel Oluşumu, XI. Ulusal Kimya Kongresi 16-20 Haziran 1997, p

10- İşcan,M.: Konstrüktivist Öğrenme Ortamında Kimya Öğretimi, XII.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998 Edirne.

11- Durmaz.H., İşcan,M.: Çözücü Karışımlarında Sürfactant Çözeltilerinin Vizkoziteleri, XII.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998 Edirne.

12- Becenen.N., İşcan,M.: Mikroemülsiyonların Fizikokimyasal Özelliklerinin incelenmesi, XII.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998 Edirne.

13- Akbaş.H., İşcan,M.: Anyonik/Noniyonik Surfaktant Çözeltilerinin Elektroviskoz Etkilerinin İncelenmesi, XII.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998 Edirne.

14- İşcan,M.: Öğrenme Biçimleri İndeksinin Kimya Öğrencilerine Uygulanması, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

15- Durmaz,H., İşcan,M.: Yağ/Su Mikroemülsiyonlarında Çözünürleştirme, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000.

16- Bayrak,Y.,Geçgel,Ü.,İşcan,M.:TritonX-100,n-Heptan,Su Sıstemlerinin Faz İnversiyon Sıcaklığı.XV.Ulusal Kimya Kongresi,İstanbul,2001.

17- Bayrak ,Y.,Geçgel.,İşcan,M.:Yağ+Su+Noniyonik Surfaktant Sistemlerinin Faz Davranışı, 1.Ege Fizikokimya Günleri 2002/İZMİR

18- Durmaz,H.,İşcan,M.:Çözünürleştirme ve Mikroemülsiyon Faz Değişimi.XVI.Ulusal Kimya Kongresi,10-13 Eylül 2002,Konya.

19- Sidim,T.,İşcan,M.: Mikroemülsiyonlarda Alkol Partitisyonu. XVI.Ulusal Kimya Kongresi,10-13 Eylül 2002,Konya

20- Geçgel,Ü.,İşcan,M.: İyonik Olmayan Amfifillerin Hidrofil-Hidrofob Dengesi. XVI.Ulusal Kimya Kongresi,10-13 Eylül,Konya.

21- Bayrak,Y.,İşcan,M.: Su-Yağ-İyonik Olmayan Amfifil Sistemlerinin Faz Davranışı. XVI.Ulusal Kimya Kongresi,10-13 Eylül 2002,Konya.

22- Sidim,T.,İşcan,M., :Su ve Yağ Fazlarında İyonik olmayan Surfaktant Partitisyonu.XVII.Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003,İstanbul.

23-Bayrak,Y., İşcan,M. : Mikroemülsiyonların Faz Diyagramına Surfaktant Konsantrasyonu Etkisi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi ,8-11 Eylül 2003,İstanbul.

24-Geçgel,Ü.,İşcan,M. :TritonX-100/ Heksan /Su Sistemi Üzerine Elektrolitlerin Etkisi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi 30 Eylül-04 Ekim 2005,Kuşadası.

25-Bayrak,Y.,İşcan,M. : Farklı Sıcaklıklarda Iyonik Surfaktant Sistemlerinde Misel Oluşumunun İncelenmesi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi,30 Eylül-04 Ekim 2005,Kuşadası.

26- Sidim,T., İşcan,M. : Triton X-100 , Triton X-114 ve Triton X-405 Surfaktantlarının Su/Yağ Sistemindeki Partitisyonu. XIX . Ulusal Kimya Kongresi 30 Eylül-04 Ekim 2005,Kuşadası.

 

Diğer Yayınlar

1-İşcan,M : Sulandırılmış Cıva(II) Klorür Eriyiklerinin Metal Bakır Üzerine Etkisi,

Bulletin of the Turkish Phys.Soc.No .107 (1970)

2-İşcan,M : Cıva (II) Klorür Kompleks Tuzlarının Dissosiyasyon Isısı

Bulletin of the Turkişh Phys.Soc.No.113 (1971)

3- İşcan,M., Constable,F.H.: Fizikokimyaya giriş deneyleri, İstanbul Üniv.Fen Fak. (1973).

4- İşcan,M.: Genel Kimya, İstanbul Üniv.Fen Fak. (1973).

5- İşcan,M: Fizikokimya (Ortak Çeviri),Bilim Yayıncılık,(2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giriş | Hakkımda | İlgi Alanları | Sık Kullanılanlar | Fotoğraf Galerisi | Görüş

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 06/04/06